Občianskym menom: Mária Ferancová. Filozofka a sinologička, bývalá vedúca vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV. T.č. na dôchodku. Nar.: 1940 v Bratislave, vdova, dve deti a jeden vnuk.

VZDELANIE

1963-69: absolvovala vysokoškolské štúdium na fakultách: Filologickej (sinológiu) a Filozofickej (filozofiu) Karlovej univerzity v Prahe

1970: diplom magisterského štúdia sinológie a filozofie na Filozofickej a Filologickej fakultách Karlovej univerzity v Prahe

1972: ukončené doktorandské štúdium na katedre filozofie Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave a v r. 1973 na zásah Mestského výboru KSS v Bratislave nepripustená k obhajobe dizertačnej práce Vývoj a osobitosti konfuciánskej filozofie v období Bojujúcich štátov.

1991: vedecká hodnosť kandidáta filozofických vied (CSc. = PhD.) na Komenského univerzite v Bratislave.

ŽIVOTOPISNÉ DÁTA

1957:  maturita na Jedenásťročnej strednej škole na Grösslingoveu ul. v Bratislave

1957 – 1963: z kádrových dôvodov nepovolené štúdium na nijakej vysokej škole v ČSR, a preto vo večerných hodinách navštevuje kurz čínštiny na Štátnej jazykovej škole v Bratislave, a zároveň externé štúdium a maturita na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave v odbore: detská sestra, pretože sa v tých rokoch živila ako zdravotná detská sestra na 1. poliklinike v Bratislave.

1963: na základe výborných výsledkov prijímacích skúšok i napriek kádrovým komplikáciám prijatá na štúdiu čínštiny a angličtiny na Filologickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe.

1964: z angličtiny prestupuje na filozofiu a ďalej potom študuje čínštinu a filozofiu ako dva samostatné študijné odbory.

1969-70: ukončenie magisterského vysokoškolského štúdia v Prahe promóciou a nástup na doktorandské štúdium na katedre filozofie Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave.

december 1972: na základe normalizačných procesov  Mestský výbor KSS v Bratislave nariaďuje vedeniu katedry filozofie FFUK zákaz jej pripustenia k obhajobe jej dizertačnej práce.

február 1973: prinútená opustiť katedru a začať sa živiť manuálne. Najprv tri mesiace ako brigádnička v strižni Krátkeho filmu v Bratislave a potom ako anglická referentka v knižnom sklade zahraničnej literatúry vydavateľstva ALFA v Bratislave.

1977: vo vydavateľstve Tatran úspešne vychádza jej prvý slovenský preklad z klasickej čínštiny, výber zo starovekých konfuciánskych kníh pod názvom A riekol Majster…

1979: uzavretie manželstva s ing. Pavlom Ferancom, kádrovo podobne postihnutým kolegom, odsunutým z postu ekonomického riaditeľa vydavateľstva Alfa do knižného skladu pre podpísanie protestu proti  príchodu sovietskych vojsk do ČSR.

1980: narodenie syna Pavla

1981: narodenie syna Daniela

marec 1990: politicky rehabilitovaná a na základe toho je prijatá ako vedecká pracovníčka najprv do Literárno-vedného ústavu SAV a v júli 1990 (po jeho obnovení) do Kabinetu (neskoršieho Ústavu) orientalistiky SAV.

1991: pripustená k dodatočnej obhajobe vyššie uvedenej dizertačnej práce , na základe čoho na Filozofickej fakulte Komenského univerzity získava diplom  a vtedy jedine platnú vedeckú hodnosť kandidáta vied CSc. (keďže v tom čase ešte nebol v parlamente odhlasovaný nový vysokoškolský zákon o vedeckých hodnostiach).

1993: v máji zomiera jej manžel ing. Pavol Feranec na rakovinu priedušnice a týždeň na to sa dozvedá, že v Tchajpej (Taibei) na Tchajwane, jej rok predtým prihláseným vedeckým projektom A Development and Uniqueness of confucian Philosophy in the Period of Warring States / The Third Phase: A Detailed Philosophical Analysis and research of Philosophical  Work of Hsun Tzu, sa Slovenská akadémia vied umiestnila na 1. mieste v kategórii Európskych grantov v konkurze prestížnej tchajwanskej Chiang Ching-kuo Foundation for International  Scholarly Exchange.

1996: s príspevkom Some theses concerning a theory of translation of classical Chinese ideographical texts into phonetic texts of European languages reprezentuje slovenskú sinológiu na 11. konferencii Európskej asociácie čínskych štúdií (EACS) v Barcelone.

1997: Na pozvanie Čínskej akadémie spoločenských vied strávi v apríli 4-týždňový študijný pobyt v ČĽR a na pozvanie tchajwanskej Literárno-filozofického ústavu Acedemie Sinica strávi v júli 4-týždňový študijný pobyt na Tchajwane.

1998: v prestížnom anglickom orientalistickom časopise  Asian Philosophy uverejnia jej vedeckú štúdiu  „Original Roots of ancient Chinese Philosophy“.

1999: v časopise Literárno-filozofického ústavu Academie Sinica na Tchajwane vychádza preklad tej štúdie do čínštiny: Gudai zhongguo zhixuede yuanchu cai you xue chichu a v antológii slovenského myslenia o preklade Chiméra prekladania, vydanej vo Vede, publikuje svoju originálnu teóriu prekladu čínskych ideografických textov do európskych foneticky písaných jazykov pod názvom: Úskalia prekladu ideobrafických literárnych textov.

2000: prednáškou Against deformation in the translation of Chinese literary texts prezentuje svoju teóriu prekladu na 24. svetovom orientalistickom kongrese v kanadskom Montreale a v tom istom roku odnáša slovenské vydanie Strmeňovho prekladu Tu Fuovej poézie Stokvetá rieka ako dar Tu Fuovmu múzeu v Čchengtu v Sečchuane, ČĽR.

2001- 2003:  vychádzajú všetky štyri diely jej slovenského prekladu najväčšieho čínskeho klasického románu, Cchao Süečchinov Sen o Červenom pavilóne.

2002: vystúpenie na 14. konferencii EACS v Moskve s prednáškou Podstata Cesty Tao. a v tom istom roku vychádza jej slovenský preklad Konfuciovho diela pod názvom Konfucius: Rozhovory a výroky.

2003: v Číne získava Cenu majstra Cchao Süečchina na slávnostnom zhromaždení na počesť 240. výročia jeho úmrtia a na Slovensku Cenu ministra školstva SR za výskumnú a prekladateľskú činnosť v odbore sinológia a Cenu ministra kultúry SR za mimoriadny prínos v oblasti umeleckého prekladu klasickej čínskej literatúry.

Na 21. svetovom filozofickom kongrese v tureckom Istambule reprezentuje slovenskú filozofiu prednáškou Chinese Philosophy in the Future Global Context through a Prism of Its Classical Ontological Conception.

2005: v spolupráci s českým filozofom Egonom Bondym publikuje tretiu verziu ich spoločného prekladu Lao c´ovho Tao Te ťingu.

2006: vo vydavateľstve Kalligram publikuje monografiu Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky.

2007: zúčastní sa 1. svetového taoistického fóra v Si´ane s prednáškou Laozi´s Theory of Harmony.

2008: na 6. medzinárodnej konferencii o klasickom čínskom románe Honglou Meng  v Kuala Lumpus v Malajzii reprezentuje Slovensko s prednáškou Honglou meng – an Ingenious Literary Cryptogram a na medzinárodnej konferencii v Konfuciovom rodisku v Qufu, ČĽR, s prednáškou Confucius Ethical Initiative – the Best Platform for the Future Common Moral Principles of Humankind on the Earth.

2009: vo vydavateľstve Veda vychádza 1. diel jej vedeckej monografie Lao c´ a proces vzniku Tao te ťingu a  a v časopise Xue shulun wen ji v Peking publikujú jednak jej poster prednášky Konfuciánske chápanie a vysvetľovanie kategórií Tao a Te (Žuťiate lunli Tao Te 儒 家的 倫 理 道德 ako i poster jej prednášky, prednesenej na 1. svetovom konfuciánskom kongrese The Essence of Confucianism as the Best Platform for a New World Philosophy of Harmonious Cooperation among Humankind.

2010: na STV2 odvysielaný televízny dokument GEN.sk – Marina Čarnogurská a za množstvo populárno-vedeckých článkov, rozhovorov a rozhlasových relácií o čínskej kultúre, ktoré na Slovensku zverejnila v predchádzajúcich rokoch, získava Cenu SAV za popularizáciu vedy

2011: na STV2 odvysielaný televízny dokument (Ne)celebrity – Marina Čarnogurská

2013: vo vydavateľstve Veda vychádza 2. diel jej vedeckej monografie Lao c´ a proces vzniku Tao Te ťingu

2014: na 3. svetovom taoistickom fóre v Jingtchane, ČĽR, vystupuje s prednáškou Our Modern World Needs Laozi´s Wisdom of the Knowledge How to Live in Harmony with Nature on Earth

2015: v USA, v časopise Sociology and Anthropology publikujú jej vedeckú štúdiu Modern World Needs Laozi´s Wisdom about the Substance of Being and living in Harmony with Nature a americký časopis Journal of Sino-Western Communications venuje na jej počesť celé číslo Festschriftu pri príležitosti jej 75. Narodenín. Medzitým z rozhodnutia Čínskej akadémie vied o umení bola v ČĽR ocenená vysokým štátnym vyznamenaním The Special Book Award za prínos v šírení čínskej kultúry vo svete a na Slovensku Slovenskou akadémiou vied  Čestnou plaketou Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.  

2016: v americkom časopise Universal Journal of Physics and Application publikujú jej vedeckú štúdiu Modern Natural Sciences Could Inspire from Classical Chinese Metaphysics to Better Understand the Nature of Being

2017: po odmietnutí piatimi poprednými slovenskými vydavateľstvami publikuje nakoniec Paralympijská marketingová spoločnosť jej a Petra Čaplického bohato ilustrovanú knihu MINGOVIA v príbehoch a v histórii

Bibliografia všetkých jej zverejnených prác predstavuje do dnešného dňa 346 bibliografických výstupov a v súčasnosti má rozrobených päť ďalších knižných rukopisov.
Marina Čarnogurská

CURRICULUM VITAE

Marina Čarnogurska, (Maria Ferancova) PhD,

Emeritus scientist of the Institute of Oriental and African Studies of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, E. U. (now already in the retirement)

Slovak philosopher and sinologue, graduated in 1969-70 year at the Departments of Sinologue and Philosophy of Charles University in Prague. During her five-year university studies she focused her interest on classical Chinese Philosophy and Literature, and after completing university studies for the next three years she was an assistant and postgraduate research student at the Department of Philosophy at the Comenius University in Bratislava, Czechoslovakia, where she elaborated her doctor thesis under the title: The Development and Uniqueness of Confucian Philosophy in the Period of Warring States. Unfortunately, at the end of the year 1972, there started in Czechoslovakia the terrible political persecutions, and with some another persecuted colleagues she was expelled from the Department of Philosophy of Comenius University, and until the 1990 year it was forbidden to her to work as a sinologue or philosopher at any institution in Czechoslovakia. Of course, during all those years she went on with her sinological research at home, concentrating manly in her translation and research of Cao Xueqin´s Honglou meng, working it only for her private archive, as all her translations and writings were in that time officially banned from publishing. In the meantime she contracted the marriage with the economist Paul Peranec and in the next years gave birth to her two sons.

After the „velvet revolution“ in Czechoslovakia she returned to her profession of a sinologue and scientist and thus from 1990 to the 2015 year (when she went to retirement) she was the head scholarly researcher at the Institute of Oriental and African Studies of Slovak Academy of Sciences. During those years there have been published in Slovakia also many of her past translations of classical Chinese texts, for example: an anthology of thoughts of three great Confucian philosophers, Confucius, Mencius and Xunzi, the translation of whole corpus of 120 chapters of Cao Xueqin´s Hong lou meng, as well as the Chinese-Slovak mirror editions of Laozi’s Dao De jing and Confucius´s Lunyu, etc.

Meantime yet till now she took with her papers an active part at some European and World conferences and congresses of EACS, ICANAS, APA and ISCWP as well as ín China at the first three International Taoist Forums in Xian-Hongkong, Hengyang and Yingtan and two international Confucian conferences in Qufu, P.R.C..     

The list of her books, scholarly research studies, monographs, sinological translations, journals´ articles, and broadcasting and television performances, published to the present time, contains already more than about 340 items. Her last scientific monograph was published in two volumes on the theme Laozi and the Process of the Creation of Dao De jing (with mirror Chinese-Slovak versions of all ancient copies of Dao De jing) (638 pages in Veda Publishers 2015, Bratislava, Slovakia) as well as together with Peter Čaplicky she just published a monumental fully illustrated publication The MING Dynasty in stories and in the history (216 pages).

In the present time, though she is the widow and an old age pensioner, she still has write and work as a free philosopher and sinologue, preparing a monograph about Cao Xueqin´s ingenious writer personality as well as publishing her translation of the complete work of ancient Confucian philosopher Xunzi, together with a monograph about a famous Chinese women poet Cai Wenji.

Close Menu