1. ČARNOGURSKÁ, M.: Staročínske konfuciánske filozofické texty obdobia Bojujúcich štátov a ich literárny preklad, In: Filozofia, roč. 45 (1990), č. 6, s. 688 – 697;
 2.  ČARNOGURSKÁ, M.: O potrebe zjednotenia prepisu čínskych znakov, názvov a mien v slovenčine, In: Slovenská reč, roč. 56 (1991), č. 4, s. 214 – 221;
 3. ČARNOGURSKÁ, M.: Bipolárna prírodná dialektika jin-jang, In: Filozofia, roč. 46 (1991), č. 5, s. 454 – 466;
 4. ČARNOGURSKÁ, M.: Classical Chinese Confucian Texts from the Period of Warrior States and Their Literary Translation, In: Human Affairs SAV, Bratislava, roč. 1 (1991), č. 2, s. 145 – 154;
 5. ČARNOGURSKÁ, M.: Praveké svastické znaky – dôkazy pôvodne dialektických svetonázorových orientácií ľudstva, In: Filozofia, roč. 47 (1992), č. 11, s. 665 – 671;
 6. ČARNOGURSKÁ, M.: Obituary – Anna Doležalová, (nekrológ) In: Asian and African Studies, Vol. 1 (1992), No. 1, pp. 3 – 5;
 7. ČARNOGURSKÁ, M.: .: Forty Years of Sinology in Slovakia, (bibliografická štúdia) In: Asian and  African Studies, Vol. 2, (1993), No. 2, pp. 208 – 220;
 8. ČARNOGURSKÁ, M.: Fundamental Ancient Symbols – Evidence of Original Dialectic Orientation of Mankind, In: Human Affairs, 3. Vol. (1993), No. 1, pp. 30 – 39;
 9. ČARNOGURSKÁ, M.: Moje dve dôležité životné stretnutia s dielom dr. Mariána Várossa, (filozofická   úvaha), In: Jeden a všetky životy Mariána Várossa, zborník FUSAV vydaný pri príležitosti nedožitých 70. narodenín M. Várossa, Bratislava FUSAV, 1993, str. 52 -56;
 10. ČARNOGURSKÁ, M.: Peculiarities and Problems in Literary Translation of Chinese Ideographical Texts into Indo-European Phonetic Languages, In: Chinese Literature and European Context, zborník z medinárodnej konferencie KOSAV, Rowaco Press Bratislava, 1994, s. 209 – 216;
 11. ČARNOGURSKÁ, M.: O niektorých aktuálnych problémoch svetovej historiológie, (vedecká štúdia) In: Historický časopis SAV, roč. 42 (1994), č. 1, s. 80 – 96;
 12. ČARNOGURSKÁ, M.: Klasická konfuciánska filozofia – špecifický svetonázorový model tzv. živej etiky, zdôrazňujúci funkciu človeka v zabezpečovaní princípu Stredu, In: Filozofia, roč. 49 (1994), č. 6, s. 337 – 345;
 13. ČARNOGURSKÁ, M.: Normatívna verzus živá etika – kresťanský versus taoisticko – konfuciánsky socio-antropologický model ľudského správania, In: Filozofia, roč. 50 (1995), č. 3, s. 164 – 171;
 14. ČARNOGURSKÁ, M.: Niekoľko téz z teórie prekladu klasických čínskych ideografických textov do indoeurópskych (fonetických) jazykov,(In: Slovak review, roč. 4 (1995), č. 1, s. 33 – 51;
 15. ČARNOGURSKÁ, M.: Existuje gnozeologicky apriorný „ontologický bod“ univerza ako teoretisky možný iniciátor jeho bytia? In: Filosofický časopis Filosofického ústavu AVČR, Praha, roč. 43 (1995), č. 6, s. 1031 – 1042;
 16. ČARNOGURSKÁ, M.: Vplyv pôvodných regionálnych podmienok na vznik pravekých čínskych,   indoeurópskych a hebrejských svastických znakov, In: O čínské filosofii, literatuře a umění, zborník Česko-čínskej spoločnosti, Praha 1995, s. 31 – 42;
 17. ČARNOGURSKÁ, M.: Partnerský“ alebo „dominantný“ model teórie bytia ako výstižnejší odraz ontologickej reality? (Pokus o teóriu bytia definovanú ženským subjektom, svetonázorovo sa vymaňujúcim z ideológie tzv. mužskej kultúry) In:Filozofia, roč. 51 (1996), č. 1, s. 1 – 7;
 18. ČARNOGURSKÁ, M.: Otázka smrti a interpretácia posmrtného života v klasickej čínskej filozofii, In: Filozofia, roč. 51 (1996), č. 5, s. 296 – 300; a v zborníku Človek medzi životom a smrťou, Lekárska fakulta v Martine 1996, s. 141 – 147;
 19. ČARNOGURSKÁ, M.: Schyľuje sa k zemetraseniu západnej kultúry? In: Človek na prelome dvoch tisícročí, zborník katedry filozofických vied FMUUMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 12 – 24;
 20. ČARNOGURSKÁ, M.: Kam speje ohrozená kultúra, ohrozujúca všetko na Zemi?, In: Filozofia, roč. 51 (1996), č. 7, s. 469 – 472;
 21. ČARNOGURSKÁ, M.: Forty Years of Sinology in Slovakia, In: European Association of Chinese Studies, Survey No. 5 (1996), pp. 40 – 47;
 22. ČARNOGURSKÁ, M.: The Influence of Special Regional Conditions on the Creation of Chinese, Indo-European and Hebrew Primeval Swastika Sings, (abstrakt) In: The Book of Abstracts of the 10th Biaunnual Conference of EACS, Prague 1996, p. 5;
 23. ČARNOGURSKÁ, M.: Some theses concerning a theory of translation of classical Chinese ideographical    texts into phonetic texts of European languages (abstrakt) In: China and the Outer World- Book of Abstracts, the 11th EACS Conference in Barcelona, 4. – 7. Sept. 1996, pp. 103 – 104;
 24. ČARNOGURSKÁ, M.: Koncepcia klasickej čínskej filozofie v konfrontácii s modernou európskou   svetonázorovou krízou, In: Viera,veda, spoločnosť, zborník Kresťanskodemokratického zväzu pracovníkov vedy a školstva, 6. zv. (1996), s. 37 – 47;
 25. ČARNOGURSKÁ, M.: Úskalia súčasnej nemeckej iniciatívy v hľadaní „pravej tváre“ i ďalšej cesty   moderného filozofického myslenia, In: Filozofia, roč. 51 (1996), č. 11, s. 739 – 746;
 26. ČARNOGURSKÁ, M.: O potrebe synergického efektu v syntéze intelektuálneho dedičstva všetkých svetových civilizácií , In: Filozofia, roč. 52 (1997), č. 2, s. 106 – 113;
 27. ČARNOGURSKÁ, M.: Zahráme si obohacujúci svetonázorový „šach“ alebo mi ponúkate len vodcovsky vedený „valčík“? In: Filozofia, roč. 52 (1997), č. 3, s. 186 – 197;
 28. ČARNOGURSKÁ, M.: Minulosť a súčasnosť čínskeho taoistického centra Loukuantchaj, In: Hieron, religionistická ročenka Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev pri SAV, roč. II/1997, s. 55 – 64;
 29. ČARNOGURSKÁ, M.: On the Possibility of Synergistic Effect in the Global Synthesis of Intellectual Heritage of Different Civilizations, In: „Discourse – Intellectuals – Social Communication„, medzinárodný zborník – ročenka Human Communication Studies, 3. Vol., Veda Bratislava 1997, s. 266 – 274;
 30. ČARNOGURSKÁ, M.: Some Tenets Concerning a Theory of Translation of Classical Chinese Ideographic Literary Texts into the European Phonetically Written Languages, In: medzinárodný zborník Intercultural Contacts and Communication between East and West, KOSAV Bratislava 1997, s. 59 – 70;
 31. ČARNOGURSKÁ, M.: Môže dôjsť v ontologickom procese bytia univerza k stavu „konečného zavŕšenia“? In: Pojem krízy. Genealógia. Distribúcia. Reflexia, zborník Prešovskej univerzity, Prešov 1997, s. 33 – 42;
 32. ČARNOGURSKÁ, M.: Hongloumengde selofake wen fanyi,    In: Hong lou meng xue kan, roč. 1997, č. 4, s. 302 – 305;
 33. ČARNOGURSKÁ, M.: Filozofia krízy alebo kryštalizácia nových svetonázorových orientácií? In: Filozofia, roč. 53 (1998), č. 3, s. 165 – 172;
 34. ČARNOGURSKÁ, M.: Človek a jeho životné prostredie cez optiku taoistickej filozofie prírody, In: Životné prostredie, revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia Ústavu   krajinnej ekológie SAV, roč. XXXII (1998), č. 2, s. 80 – 83;
 35. ČARNOGURSKÁ, M.: K teórii prekladu klasických čínskych ideografických literárnych textov do   európskych foneticky písaných jazykov, In: 14 x o překladu, (vyd.) Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha 1998, s. 52 – 59;
 36. ČARNOGURSKÁ, M.: O historických koreňoch a kulturačných stretov dvoch krajne protikladných civilizácií, In: Filozofia, roč. 53 (1998), č. 5, s. 315 – 321; a v zborníku Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontáciách, vyd. Veda Bratislava 1999, s. 37 – 46;
 37. ČARNOGURSKÁ, M.: Are we in the stage of a crisis of philosophy or is it already a period of crystallization of a new world-view orientation of our civilisation? In: Concordia, Internationale Zeitschrift für Philosophie, Aachen, Deutschland, Vol. 34 (1998), pp. 39 – 47;
 38. ČARNOGURSKÁ, M.: Nachádzame sa v období krízy filozofie, alebo je to už obdobie kryštalizácie novej     svetonázorovej orientácie našej civilizácie? In: Kríza filozofie – filozofia krízy?, zborník príspevkov z 1. výročia stretnutia SFZ, Bratislava – Prešov 1998, s. 29 – 34;
 39. ČARNOGURSKÁ, M.: Original Ontological Roots of ancient Chinese Philosophy In: Asian Philosophy, Vol. 8 (1998), No. 3, pp. 203 – 213, Englang, Carfax Publishing;
 40. ČARNOGURSKÁ, M.: Ako nakladať s referenčným systémom úplne odlišnej kultúrnej tradície? Organon, roč. VI (1999), č. 3, s. 292 – 302;
 41. ČARNOGURSKÁ, M.: Teória bytia v klasickom čínskom taoizme,      In:Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie, zborník príspevkov z 2..výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici, Slovenské filozofické združenie Bratislava – Banská Bystrica 1999, s. 210 – 220;
 42. ČARNOGURSKÁ, M.: Gudai zhongguo zhixuede yuanchu cai you xue chichu (Kutaj džungkou dž´süete jüančchu dzaj jou süe čchičchu) (filozofická štúdia) In: Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy of Academia Sinica, Vol. 9 (1999), No.1, pp. 117 – 126, Taipei, Taiwan;
 43. ČARNOGURSKÁ, M.: Využitie čínskej filozofie ako zdroja inšpirácií v slovenskom filozofickom   prostredí,           In: Slovenská a česká filozofia na prelome tisícročí, zborník Filozofickej fakulty v Prešove, Prešov 1999, s. 76 – 95;
 44. ČARNOGURSKÁ, M.: Against deformation in the translation of Chinese literary texts (abstrakt)  In: The Book of Abstracts of papers, presented on XXXVI. International Congress of Asian and North African Studies, Université de Montréal, Canada 2000, p.16;
 45. ČARNOGURSKÁ, M.: Čínske sakrálne texty a problém ich významových deformácií pri prekladoch do európskych jazykov, In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a kultúrnych súvislostiach, zborník Universitas Comeniana, Philologica LII, Bratislava 2001, s.299 – 312;
 46. ČARNOGURSKÁ, M.: Tradičná čínska forma viery a jej funkcia pri obnove prírody, In: Náboženstvo – životné prostredie – hodnoty pre udržateľnú budúcnosť (zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou), Liptovský Ján, Bratislava 2002, s.34 – 37;
 47. ČARNOGURSKÁ, M.:An attempt at a new approach in the translation of Chinese literary text into Western languages,In: Human Affairs, Vol. 12 (2002), No.1, pp. 78 – 87;
 48. ČARNOGURSKÁ, M.: Podstawowa ontologiczna koncepcje swojej przyszlej „metafilozofii“ ludzkość zrozumiala juź przed wiekami, In:Colloquia Communia, Szkice ze wspólczesnej filozofii slowackiej, vydavnictvo. Adam Marszalek, Toruń, Poľsko, Vol. 4(71), pp. 101- 109;
 49. ČARNOGURSKÁ, M.: Výnimočná hodnota Strmeňových básnických prekladov z klasickej čínštiny, In: Bibliografické štúdie, roč. 28, Slovenská národná knižnica v Martine, 2002, str. 120 – 130;
 50. ČARNOGURSKÁ, M.: Príčiny súčasného filozofického i religionistického záujmu o čínsky taoizmus, In: Duchovné korene Európy a súčasnosť, zborník Ústavu pre     vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2002, s. 159 – 173;
 51. ČARNOGURSKÁ, M.: O potrebe zjednotenia prepisu čínskych mien a názvov v slovenčine a definovania pravidiel ich skloňovania aj tvorby ich prídavných mien, In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine, Vydavateľstvo Veda, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava 2002;
 52. ČARNOGURSKÁ, M.: Prvý slovenský preklad čínskeho literárneho klenotu, Cchao Süečchinovho Sna o Červenom pavilóne, a jeho kultúrny a literárny význam (poster z literárnovednej vedeckej konferencie v Smoleniciach  3. – 7. 11 2001) In: Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov, vydal Výbor Medzinárodnej federácie prekladateľov pre málo rozšírené jazyky a Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Letra, Bratislava 2002;
 53. ČARNOGURSKÁ, M.: On the substance of the Way (Dao), In: Human Affairs, Vol. 13 (2003), No. 1, pp. 92 – 102;
 54. ČARNOGURSKÁ, M.: Čínska filozofia cez prizmu euro-čínskych filozofických vzťahov od minulosti až dodnes. In: zborník Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Východu a Západu, vydavateľstvo Chronos Bratislava 2003, s. 120 – 141.
 55. ČARNOGURSKÁ, M.: Chinese Philosophy through a   Prism of Its Classical Ontological Conception in the Future Global Context, In: The Book of Abstracts of the XXIst World Congress of Philosophy, Philosophy Facing World Problems, Istanbul, Turkey 2003, p. 55;
 56. ČARNOGURSKÁ, M.: Vstupuje svetová filozofia do novej historickej etapy tzv. “transmodernizmu”?     In: Filozofia, Vol. 58 (2003), č. 9, s. 624 – 635;
 57. ČARNOGURSKÁ, M.: Cchao Süečchinov Sen – dômyselne priehľadný závoj na tvári klasickej čínskej reality, (doslov – vedecká štúdia), In: Cchao Süečchin: Sen o Červenom pavilóne, 4. diel (Zima), Petrus Bratislava           2003, s. 645 – 672;
 58. ČARNOGURSKÁ, M.: Význam klasických čínskych ontologických koncepcií v globálnom svetovom filozofickom kontexte, In: Filozofia, roč. 59 (2004), No. 2, s. 81 – 87;
 59. Skrátená verzia in: Hodnotové aspekty súčasného sveta v zborníku príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia v dňoch 18. – 19. septembra 2003 v Nitre, Iris 2003, s. 515 – 521;
 60. (ed.) ČARNOGURSKÁ, M. výber a preklad trojbloku prednášok, ktoré odzneli v sekcii Komparatívnej filozofie na 21. svetovom filozofickom kongrese v Istanbule v auguste 2003, In. Filozofia, roč. 59 (2004), No. 2, S. 75 – 99;
 61. ČARNOGURSKÁ, M.: Chinese Philosophy through a Prism of its Classical Ontological Conception in the Future Global Context, In: Chabaršy Vestnik of El-Farabi Kazak Ulttyk Universitet, AlmaAta, Vol. 20 (2003), No. 2, pp. 203 – 205;
 62. ČARNOGURSKÁ, M.: Náboženstvá Číny – problémy ich výučby na Slovensku i sprístupnenia ich základných náboženských kánonov, In: zborník: Stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku, Ethnologia Actualis Slovaca, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, No. 4, 2004, ss. 48 – 53;
 63. ČARNOGURSKÁ, M.: Does the World Philosophy enter a New Historical Period of „Transmodernism“? In: Human Affairs, Vol. 14 (2004), No. 1., pp. 85 – 95;
 64. ČARNOGURSKÁ, M.: Súčasná americká filozofia – výborne udržiavané múzeum západného filozofického myslenia, In: Filozofia, roč. 59 (2004), č. 7, 515 – 525;
 65. ČARNOGURSKÁ, M.: Problémy transkripcie čínskych mien a názvov v slovenčine, in: zborník Náboženská literatúra – problém jednotnej transkripcie, vyd. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2004, s. 44 – 61;
 66. ČARNOGURSKÁ, M.: Čínska filozofia ako umenie básnickej eseje v paralelnom štýle, In: Filozofia a/ako umenie, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. 1. 2004, Nadácia Igora Hrušovského, Bratislava 2004, ss. 35 – 43;
 67. ČARNOGURSKÁ, M.: Yaşama karşi sorumluluğunda modern dünyanin felsefelerine bir esin kaynaği olmak üzere klasik çin varlikbiliminden bazi belitler (filozofická štúdia) In: Uluslareresi Felsefe Konferansi SORUMLULUK, Kocaeli Űniversitesi, Kocaeli 2005, pp. 184-189;
 68. ČARNOGURSKÁ, M.: Ak to myslíme s filozofiou naozaj vážne, tak ako ďalej, slovenskí filozofi?  In: Filozofia, roč. 61 (2006), č. 2, s. 167 – 171; (diskusná štúdia)
 69. ČARNIGURSKÁ, M.: Diskuse – Země, filosofie, smlouva, In.: Filosofický časopis, roč. 54 (2006), č. 2, ss. 253-261;
 70. ČARNOGURSKÁ, M.: Funkcia filozofie v 21. storočí pri definovaní pravdy v svetonázorovej zrážke Západu s ďalekovýchodnou metafyzickou paradigmou: Boh kontra Cesta Tao, In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta (Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. – 9. novembra 2005), IRIS, Bratislava 2006, s. 69 – 74);
 71. ČARNIGURSKÁ, M.: Klasická čínska ontológia a jej terminologické vyjadrenia ako príklad inšpirácie pre transmodernú svetovú metafilozofiu, In: Filozofia, roč. 61 (2006), č. 9, s. 752 -762;
 72. ČARNOGURSKÁ, M.: Poďme sa započúvať do zrozumiteľných slov Zeme, In: Filosofický časopis, roč. 54 (2006), č. 6, ss.921 – 925;
 73. ČARNOGURSKÁ, M.: Môže sa stať „nájomná zmluva so Zemou“ problémom filozofickým? In: Filozofia, roč. 62 (2007), č. 3, s. 262 – 268;
 74. ČARNOGURSKÁ, M.: The Earth, Philosophy, Contract, (filozofický abstrakt), In:  The Philosopher´s Index, Philosopher´s Information Center, Ohio, USA, Vol. 2007, No. 2093027.
 75. ČARNOGURSKÁ, M.: Laozi´s Theory of Harmony, In: Hexie shijie yi Dao xiangtong, 3. Vol., pp. 1306 – 1309, (skrátená verzia vedeckej štúdie, prednesená na 1. svetovom Fórume o Daodejing v Hongkongu), vydavatel Zongjiao wenhua chubanshi, Peking 2007, ISBN 978-7-80123-857-3;
 76. ČARNOGURSKÁ, M.: Bude sa dať udržať tolerancia a mier na Zemi bez radikálnej záchrany životného prostredia? In: Zborník prejavov a vystúpení na WORLD PEACE SUMMIT 2007, konanom v dňoch 5. – 7. 10. 2007 v Bratislave, SR, s. 54 – 55, vyd. Spoločnosť Joga v dennom živote, Bratislava 2007;
 77. ČARNOGURSKÁ, M.: Koncepcia konania (為) formou zavrhnutia zasahujúceho konania (亡為而亡不為) vyjadrená v troch novoobjavených kuotienskych súboroch Lao c´ovho diela (Guodian Laozi) In: Zborník k I. výroční česko-slovenské konference, Univerzita Karlova v Praze, 9. – 10. 11. 2007, s. 80 – 89;  
 78. ČARNOGURSKÁ, M.: Some Axioms of Classical Chinese Ontology and Their Terminological Expressions as an Example of Application of Philosophy of Language, in: Modern Man in Search for Spirit, zborník z The International Scientific Conference of al-Farabi Kazakhstan National University, pp. 8 – 11, vydav. Kazak universiteti, Alma-Ata 2007, Kazachstan.
 79. ČARNOGURSKÁ, M.: Chinese Philosophy through a Prism of Its Classical Ontological Conception in the Future Global Context, In: The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy, 7th Vol.: Philosophy of Culture (ed. Venant Cauchy), pp. 157 – 160, Istanbul, 2007, Turecko;
 80. ČARNOGURSKÁ, M.: Krédo i globálne svetonázorové presvedčenie človeka 21. storočia: – programovo dôsledná harmónia s prírodou, ako jediná možná nádej na záchranu ľudstva na Zemi, In: Ekologizácia a humanizácia alebo o predpokladoch a cestách nášho (pre)žitia(?), Zborník z medzinárodného sympózia Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene, s. 9 – 13, Zvolen 2008;
 81. ČARNOGURSKÁ, M.: Praslovanská a keltská prírodná dialektika a inklinácia k podobnému spôsobu myslenia napríklad v diele L. N. Gumiljeva či nášho Svätopluka Štúra, zborník abstraktov Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, SFZ, Bratislava 2008, na s. 5, ISBN: 978-80-969913-7-2;
 82. ČARNOGURSKÁ, M.: Honglou meng – an Ingenious Literary Cryptogram (publikovaný výstup vedeckej prednášky z The Sixth International Conference on Honglou Meng) In: Proceedings of Sixth International Conference on Honglou Meng: Honglou Meng and Sinology, Department of Chinese Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur 2008, pp.  196 – 203;
 83. ČARNOGURSKÁ, M.: Praslovanská a keltská prírodná dialektika a inklinácia k podobnému spôsobu myslenia napríklad v diele L. N. Gumiljova či nášho Svätopluka Štúra (publikovaný výstup komparatívnej sinologicko-filozofickej vedeckej prednášky z medzinárodnej konferencie) In: zbodník Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, Iris, Bratislava 2008, 2. diel, s. 19 – 28;
 84. ČARNOGURSKÁ, M.: 孔子的倫理倡議 (Confucius Ethuical Initiative – the Best Platform for the Future Common Moral Principles of Humankind on the Earth (publikovaný výstup vyžiadanej plenárnej prednášky na 1. svetovej konferencii o konfuciánskej filozofii v Qufu) In: Zborník prednášok „2008 第 – 屆世界儒學大會“ , vydaný Konfuciovým filozofickým ústavom v Qufu, 2008, ss. 392 – 397;
 85. 85) ČARNOGURSKÁ, M.: Limity efektivity súťaživosti a ilúzie hier v transmodernom prostredí už veľmi limitovaných životných podmienok prežitia ľudstva na Zemi, In: zborník (ed.) M.Lačný a V. Dudinský: Medzi modernou a postmodernou, IV. Diel, Prešov 2008, s. 18 – 26, ISBN: 978-80-8068-868-4;
 86. ČARNOGURSKÁ, M.: Lao c´, zakladateľ čínskeho taoizmu, vo svetle novo odhalených historických súvislostí, In: Historický časopis, roč. 57 (2009), č. 1, s. 19 – 41.
 87. ČARNOGURSKÁ, M.: Honglou Meng – An interesting Parallels between a Real Fate of Cao´s Family and the Fictive Fate of this Famous Jewel of Classical Chinese Literature, In: (ed.) Teo Lay Teen and Fan Pik Wah: Honglou meng and sinology, Kuala Lumpur, Malaya, Dream Seed Publisher 2009, pp. 311 – 318, ISBN 978-983-42746-7-2.
 88. ČARNOGURSKÁ, M.: (Abstrakt): Funkcia človeka v živom organizme Zeme a z toho vyplývajúce etické záväzky voči udržaniu života ľudstva na nej, inšpirované klasickou čínskou prírodnou filozofiou, In: Gluchman, V. (ed.), Metodologické a metodické otázky z bioetiky v súčasnosti, (zborník abstraktov prihlásených referátov na medzinárodnú regionálnu konferenciu UNESCO, ISBN 978-80-8068-963-6http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Gluchman2/index.html
 89. ČARNOGURSKÁ, M.: Funkcia človeka v živom organizme Zeme a z toho vyplývajúce etické záväzky voči udržaniu života ľudstva na nej, inšpirované klasickou čínskou prírodnou filozofiou. In: Gluchman, V. (ed.) Metodologické a metodické otázky z bioetiky v súčasnosti, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009, s. 91-98.
 90. ČARNOGURSKÁ, M. : Žuťiate lunli Tao Te 儒 家的 倫 理 道德 (Konfuciánske chápanie a vysvetľovanie kategórií Tao a Te – poster prednášky) In: Di Yijie shijie ruxueda hui (Xue shulun wen ji), Peking: Culture and Art Publishing House 2009, pp. 34 – 36.
 91. ČARNOGURSKÁ, M.: The Essence of Confucianism as the Best Platform for a New World Philosophy of Harmonious Cooperation among Humankind, (poster vedeckej prednášky) In:   Lunwenji, Jinian Kongzi danchen 2560 zhounian guoji xueshu yantao hui, 3. Vol., pp. 889 – 895, Peking, International Confucian Association 2009.
 92. ČARNOGURSKÁ, M.: Marxova „konkrétna skutočnosť“ v konfrontácii s klasickými čínskymi koncepciami reálneho bytia In: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 (recenzovaný vedecký zborník), Ústav politických vied SAV , Bratislava 2009, ISBN 978-80-8106-016-8, s. 128 – 142 ;  
 93. ČARNOGURSKÁ, M.: Jen Cunova kópia Tao Te ťingu a otázka jej úplnosti, In:  P. Slavíčková (ed.) Sborník z Česko-slovenské sinologické konference, pořádané Katedrou asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vydaný na CD-kópiách, Olomouc 2010, s. 47-58.
 94. ČARNOGURSKÁ, M.: Nový spôsob analýzy a čítania Tao Te ťingu na základe novoobjavených kópií časti knihy Wen c´, troch súborov Lao c´ a dvoch rukopisov Te Tao ťingu, In: Fragmenta Ioannea Collecta, Supplementum 2010/3 Svatý Jan pod Skalou 2010, ČR, ss. 221-230.
 95. ČARNOGURSKÁ, M.: „Honglou meng“ yu qi seluofake yuyibende chansheng lishi, in: Monograph for the Studies of Hongloumeng, Acta Linguistica et Litteraturaria Sinica Occidentalia (zborník), 3. Vol., pp. 52-61, Čchengdu, ČĽR 2010.
 96. ČARNOGURSKÁ, M.: Seluofake hanxue yanjiu wu shi nian In: Chinese Journal of European Languages and Cultures, 6. Volume (2011), pp. 365 – 397, Peking, ČĽR.
 97. ČARNOGURSKÁ, M.: Hongloumeng – yibu qimiaode wenxue midianma, In: Chinese Journal of European Languages and Cultures, 6. Volume (2011),  pp.  411 – 417, Peking, ČĽR.
 98. ČARNOGURSKÁ, M.: Rovnaké v bytí neexistuje, v tom je všetko, nielen v lineárnom slede, súčasne nekonečne iné, In: Identita – Diferencia (poster filozofickej prednášky v recenzovanom zborníku príspevkov zo 4. Slovenského filozofického kongresu), vyd. SFZ pri SAV a FiÚ, Bratislava 2010, ISBN: 978-80-970303-1-5, s.131-136.
 99. ČARNOGURSKÁ, M.: Impotrance of Laozi´s Intuitions about the Fundamental Being for our Present Life and Its Moral Values, vedecká štúdia v čínskom recenzovanom zborníku: Zun Dao gui De he xie gong sheng z 2. svetového taoistického fora v Hengyangu, vydanom vydavateľstvom Zongjiao wenhuachuban shi, Peking 2011 ČĽR, ISBN 978 -7- 80254-436-9, pp. 335 – 345;
 100. ČARNOGURSK8, M:: The metaphysical visions in Dao De Jing and Wenzi, and the modern knowledge about the fundamental being, In:  Journal of Sino-Western Communications, 3. Volume,  2. Issue, pp. 96 – 110, Institute of Sino-Western Communications, Fremont (CA), USA; ISSN for Printed Version: 2153-0114 and for Online Version: 1946-6188
 101. ČARNOGURSKÁ, M.: Lao c´ove metafyzické vízie v knihe Wen c´/Wenzi), v komparácii s modernými prírodovedeckými poznatkami, ako inšpirácia pre náš lepší vzťah k životnému prostrediu (slovenský originál: s. 91-103) The Comparison of Laozi´s Metaphysical Visions in the Book of Wenzi with Modern Scientific Knowledge as an Inspiration for Creating a Better Relationship with our Environment (anglický preklad: pp. 103-116), in: Fragmenta Ioannea Collecta, Suppl. 2011/3 (vyšlo v lete r. 2012) –Proceerdings of the International Symposium Laozi on Sustainability, 28 -30. December 2012, Sv. Jan pod Skalou, ČR pp. 91-116.
 102. ČARNOGURSKÁ, M.: Klasická taoistická teória bytia ako zaujímavá inšpirácia pre súčasnosť, In: Filozofia, Vol. 67 (2012), č. 10, s. 861- 863;
 103. ČARNOGURSKÁ, M.: Importance of Laozi´s Philosophical Thoughts for the Contemporary Global World, (Výstupná prezentácie originálnych výsledkov autorkinej grantovej práce na troch významných zahraničných podujatiach). In: Journal of Sino-Western Communications, 4th Vol., 2. Issue (December 2012), pp. 3 – 12;
 104. ČARNOGURSKÁ, M.: Tradícia čínskej profesijnej etiky vychádzajúca z teórie vnútorných princípov človeka v živom organizme sveta a úskalia jej aplikácie v dnešnej Číne aj vo svete, In: Profesijná Etika, minulosť a prítomnosť (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie), Prešov FF UP 2012 (vyšlo v r. 2013) ISBN 978-80-555-0674-6;
 105. ČARNOGURSKÁ, M. : Our Modern World Needs Laozi´s Wisdom of the Knowledge How to Live in Harmony with Nature on Earth ( poster prednášky na 3. svetovom taoistickom fórume v ČĽR), in: zborník z The Third International Taoist Forum Xing Dao li De , usporiadaného v dňoch 24. – 28. 11. 2014  v Yingtan), 2. Vol., pp.415-427, Peking 2014, ISBN978-7-80254-928-9, ČĽR;
 106. ČARNOGURSKÁ, M.: Je človek pánom Zeme a prírody, alebo iba jednou z jej živých foriem, a aký etický imperatív je preto povinný rešpektovať? In: (ed. Miháliková, I., Fyzika a etika VIII (Veda ako kultúrny fenomén) zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie), FF UKF v Nitre, 2013, s. 184 – 197, ISBN: 978-80-558-0482-8;
 107. ČARNOGURSKÁ, M.: Xunzi, an ingeniously critical synthesist of Chinese philosophy of the pre-Qin period, In: Journal of Sino-Western Communications, 6th Vol. (2014), 1st Issue, pp.  3- 25, ISSN for Printed Version:2153-0114, ISSN for Online Version: 1946-6188;
 108. ČARNOGURSKÁ, M.: Modern World Needs Laozi´s Wisdom about the Substance of Being and living in Harmony with Nature, In: Sociology and anthropology, 3. Vol. (2015), Issue 4th, pp. 207-217,DOI:10.13189/sa.2015.030401, http://www.hrpub.org ;
 109. ČARNOGURSKÁ, M.: Main Discoveries from my Scholarly research connected with Translation of Cao Xueqin Honglou meng, In: Dálny východ, Vol.IV (2014), č. 2, s. 16 – 30;
 110. ČARNOGURSKÁ, M.: Why it would be much more correct to understand HLM as A Dream about the Red Pavillion, and not as A Dream of the Red Chamber, and why the author of its last 40 chapters must be Cao Xueqin and not Gao E?, in: (ed.)Woesler, M.: 300th Anniversary of Cao Xueqin – 3rd International Dream of the Red Chamber Conference Europe, Conference Volume, Folkwang University of Arts, Essen, Germany, 2015, pp. 19 – 32;
 111. Festschrift to the honour of the 75th Anniversary of Marina Čarnogurska, in: Journal of Sino-Western Communications, Vol. VII (2015), Iss. 1, pp. 1 – 215, ISSN 2153-0114 –( 9 772153 011004);
 112. ČARNOGURSKÁ, M.: Čínska stredoveká krajinomaľba a jej zvláštna (spoločenská) symbolika, In: Umenie Orientu , zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Umenie Orientu, SNM – Múzeum Bojnice 2015, s. 91 – 98;
 113. ČARNOGURSKÁ, M.: Why it would be much more correct to understand Hong lou meng as A Dream about the red pavillion, and not as A Dream of the Red Chamber, In: European Journal of Sinology, (2014), No 5, pp. 21 -37;
 114. ČARNOGURSKÁ, M.: Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „Aziatov“ v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov, in: Knižnica, roč. 16 (2015), č. 4, s. 11 – 13;
 115. ČARNOGURSKÁ, M.: Otázky ohrozenia a záchrany života na Zemi a s tým spojené etické princípy, in: Fyzika a Etika X (Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou), zborník monografických štúdií z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), FF Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 2016, s. 51 – 58, ISBN 978-80-558-1056-0;
 116. FERANCOVÁ, M. (Marina Čarnogurská):  Modern Natural Sciences Could Inspire from Classical Chinese Metaphysics to Better Understand the Nature of Being. In: Universal Journal of Physics and Application, Vol. 10 (2016), Iss.  5, pp. 157 – 169, DOI: 10.13189/ujpa.2016100503;
 117. ČARNOGURSKÁ, M.: Chinese Medieval Landscape Painting with its Peculiar Social Symbolism,  In: Studia orientalia VICTORI KRUPA dedicata (ed. A. Rácová a M. Bucková), SAP, Bratislava 2016, pp. 49 -61.
 118. ČARNOGURSKÁ, M.: Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov“ v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov, in: Biografické štúdie roč. 39 (2016), SNK – Národný biografický ústav, Martin, s. 48 – 55.;
 119. ČARNOGURSKÁ, M.: Prerod Ľudovíta Štúra z ortodoxného „hegelovca“ na politika obhajujúceho obojstranne súčinnú dialektiku protikladných častí existujúcej spoločenskej reality. In: Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci, (ed. Peter Zajac). Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2016, s. 229 – 256.
 120. ČARNOGURSKÁ, M.: Dlhý Múr, jeden z tragikomických symbolov múrmi sa sebarozdeľujúceho ľudstva, s. 21-29, in: (ed.): M. Pollák: Ploty, múry, hranice, MED-ART, obč.združ. Krásny Spiš, Levoča 2017,491 strán.
Close Menu